godo 쇼핑몰 호스팅 도메인 디자인 마케팅 교육센터 마이고도 고객센터

부가서비스 타이틀
견적요청
호스팅연장 도메인연장 호스팅연장 도메인연장
고도통합웹FTP접속 이미지호스팅웹FTP접속
 • 네임서버
 • 1차
  hns1.nsgodo.com
  IP: 121.254.202.122
 • 2차
  hns2.nsgodo.com
  IP: 211.233.51.4
고객센터 장애신고
B2B
B2B
클라우드 컨설팅
- 슬림 스페셜 슈퍼
약정트래픽 30M 50M 100M
서버대수 1대 2대 3대이상
서버스팩 CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 4G DDR3 Reg/ECC
HDD : 147G SAS
구성 : Web(1)

CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 8G DDR3 Reg/ECC
HDD : 147G SAS
구성 : Web(1)

CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 4G DDR3 Reg/ECC
HDD : 64G SSD
구성 : DB(1)


CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 12G DDR3 Reg/ECC
HDD : 147G SAS
구성 : Web(1)

CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 8G DDR3 Reg/ECC
HDD : 147G SAS
구성 : Image(1)

CPU : E5606 @ 2.13Ghz
RAM : 8G DDR3 Reg/ECC
HDD : 64G SSD
구성 : DB(1)

가격 \ 550,000 \ 790,000 \ 2,400,000
상담신청